image

Installation view of The Everywhere Studio At ICA, Miami
Photo: Fredrik Nilsen Studio